Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Webfactuur

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Webfactuur B.V., hierna: Webfactuur en u, de klant.
2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
1. Alle aanbiedingen van Webfactuur zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Webfactuur de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
2. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding van Webfactuur, ontvangt u van Webfactuur een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wanneer u een bestelling plaatst bij Webfactuur op basis van de aangeleverde prijslijsten, ontvangt u van Webfactuur een schriftelijke bevestiging.
3. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Webfactuur of doordat feitelijk wordt begonnen met de levering door Webfactuur.
4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Webfactuur dit doorberekenen aan u.
5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Webfactuur gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.


Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?
1. Webfactuur zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Webfactuur mag hiervoor gebruik maken van derden.
2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
3.  De diensten die elektronisch beschikbaar worden gesteld zullen tijdig worden geleverd, dit houdt in dat u de toegang verkrijgt tot de online omgeving waar de diensten te vinden zijn.
4. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen gebruikersnamen, codes, wachtwoorden), documenten of databestanden die in de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden gaat over op u op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van u zijn gebracht.


Artikel 4. Wat kunt u van Webfactuur verwachten?
1. Webfactuur zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Webfactuur zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Webfactuur heeft een inspanningsverplichting.
2. Webfactuur zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de dienstverlening/werkzaamheden wanneer u hierom vraagt. Als u hierom vraagt, wordt alle informatie over de voortgang aan u verstrekt.
3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Webfactuur ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Webfactuur schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
4. Webfactuur kan de uitvoering van de diensten voorzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Webfactuur is niet gehouden specifiek voor u bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de diensten of programmatuur te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
5. Webfactuur zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Webfactuur behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
6. Als u toegang krijgt tot een testaccount dan dient deze enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde diensten kunnen hiervan afwijken.
7. Webfactuur verricht onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. Deze onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur. De onderhoudsverplichting vervalt indien de fouten worden veroorzaakt door installatie van andere software die de werking beïnvloeden.


Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

1 .U moet alle gegevens, die Webfactuur nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Webfactuur overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
3. De diensten worden aan u beschikbaar gesteld, het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van deze diensten.
4. U bent verplicht om geleverde diensten en uitgevoerde werkzaamheden direct na ontvangst te keuren en te controleren. Ook bent u verplicht om geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd schriftelijk te melden. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen de afgesproken test-/acceptatieperiode) schriftelijk aan Webfactuur worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende diensten geacht te zijn geleverd zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Webfactuur conform de overeenkomst heeft geleverd.
5. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Webfactuur zodat Webfactuur in staat is de klacht te onderzoeken.
6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
7. Als door Webfactuur een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed te controleren. Als er sprake is van een onjuistheid in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u Webfactuur hiervan direct op de hoogte stellen. Als Webfactuur op basis van zo’n foutieve analyse werkzaamheden heeft verricht, dan moeten de kosten voor herstel door u worden betaald.
8. Analyses die door Webfactuur zijn opgeleverd mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.
9. Wanneer er sprake is van onderhoud dient u alle medewerking te verlenen, waaronder begrepen een tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en – indien van toepassing – het maken van een back-up van alle data.
10. U moet ervoor zorgen dat: a. Webfactuur op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan:
a. De wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. Webfactuur tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Webfactuur als dat nodig is;
c. Wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Webfactuur met zijn werkzaamheden begint, zodat Webfactuur onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Als dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
d. Webfactuur binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Webfactuur de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
e. Webfactuur kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
f. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Webfactuur opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
g. Webfactuur gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Webfactuur kosten zijn verbonden.
11. Als u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Webfactuur gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.


Artikel 6. Support, opleiding en training

1. Webfactuur kan telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
2. Webfactuur zal deugdelijke onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. Webfactuur staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht tijdens de gebruikelijke openingstijden van Webfactuur.


Artikel 7. Wat zijn de kosten van de diensten van Webfactuur?

1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
2. Alle kosten zijn exclusief btw voor bedrijven en inclusief btw voor consumenten. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
3. Webfactuur heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Webfactuur met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Webfactuur schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Webfactuur haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.


Artikel 8. Hoe betaalt u voor de diensten van Webfactuur?

1. Webfactuur verstuurt een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. Factuur per post is mogelijk hiervoor wordt 0,75 eurocent per factuur in rekening gebracht.
2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 3.Alle prijzen zijn in euro’s en dienen in euro’s te worden voldaan.
4. Wanneer Webfactuur in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Webfactuur betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
6. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Webfactuur bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Webfactuur de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
7. Webfactuur heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Webfactuur bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
8. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Webfactuur laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.


Artikel 9. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Webfactuur gemaakt moeten worden.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van uw contract met de derde partij.
5. U bent zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw administratie, ook na het stopzetten van het Webfactuur account.
6. U kunt alleen de licentie beëindigen in het licentie gedeelte van Webfactuur.
7. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Webfactuur zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Webfactuur om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
a. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 10% van de offerte;
b. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 30% van de offerte;
c. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte.
8. Webfactuur mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden. Webfactuur hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
9. Webfactuur heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.


Artikel 10. Hoe gebruikt u de website?

1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en mailingen van Webfactuur zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
2. Afbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde diensten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de inhoud van de diensten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in de dienst betreffen.
3. Webfactuur kan de diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of ander vormen van service.


Artikel 11. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Webfactuur niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen c.q. producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Webfactuur is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Webfactuur. 
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, technische problemen waardoor de online omgeving niet toegankelijk is, elektriciteit storingen, storingen van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Webfactuur. 
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Webfactuur de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen. 
4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Webfactuur is aan u geen schadevergoeding verschuldigd. 


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Webfactuur geleverde producten blijven eigendom van Webfactuur totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Webfactuur zo snel mogelijk laten weten.
4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Webfactuur hierom vraagt, mag Webfactuur de polis van de verzekering inzien.


Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

1. U mag het werk van Webfactuur niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Webfactuur hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Webfactuur heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken. 
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Webfactuur ter inzage heeft gegeven. 
3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan u ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, websites, opleidingsmateriaal, analyses, ontwerpen, rapporten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Webfactuur en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
4. U mag geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden of materialen verwijderen of wijzigen.
5. Ook wanneer de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet is het Webfactuur steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites waaraan u toegang wordt verschaft. U mag deze technische voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.


Artikel 14. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Webfactuur is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Webfactuur noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
4. Wanneer Webfactuur persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5. Webfactuur gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Webfactuur treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.


Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?

1. Webfactuur verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Webfactuur kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2. Webfactuur is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u Webfactuur in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval Webfactuur derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
3. Webfactuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet als deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Webfactuur is enkel aansprakelijk als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Als Webfactuur aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Webfactuur. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Webfactuur slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde producten/diensten.
5. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
6. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Webfactuur.
7. De informatie op de internetsite wordt door Webfactuur met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Webfactuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8. Webfactuur draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
9. Iedere aansprakelijkheid van Webfactuur vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Webfactuur niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Webfactuur daarvan schriftelijk in kennis stelt.


Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden
1. Webfactuur kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Webfactuur kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al bestaande overeenkomsten.


Artikel 17. Klachten en geschillen
1.
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Webfactuur worden voorgelegd.
2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.


Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.


B.VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Webfactuur bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van u persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.


Artikel 19. Algemeen

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt u aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, en Webfactuur als verwerker zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:‘AVG’).
2. Webfactuur verwerkt de gegevens ten behoeve van u, overeenkomstig de door u gegeven schriftelijke instructies en onder uw verantwoordelijkheid.
3. De in uw opdracht te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van u en/of van de betreffende betrokkenen.
4. Deze voorwaarden gelden voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen Webfactuur en u en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
5. Bij beëindiging van het gebruik van de overeenkomst zal Webfactuur de verstrekte persoonsgegevens binnen een nader overeen te komen redelijke termijn aan u overgedragen of – als u daar om verzoekt – vernietigen. De kosten van het verzamelen, overdragen of vernietigen zijn voor uw rekening.
6. De bepalingen uit deel B van deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld wanneer Webfactuur en u daartoe schriftelijke overeenstemming hebben bereikt.


Artikel 20. Verwerking van persoonsgegevens

1. De verwerking van persoonsgegevens door Webfactuur vindt uitsluitend plaats in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2.Webfactuur verwerkt gewone, waaronder financiële, persoonsgegevens van uw klanten en eventuele derden.
3. Partijen verwerken de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
4. Webfactuur draagt zorg voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
 5. U blijft verantwoordelijk voor eventuele onrechtmatigheden in de verwerking van persoonsgegevens, alsmede een inbreuk op de rechten van betrokkene(n).
6. U vrijwaart verwerker voor alle schade en claims van betrokkenen of andere derden voortvloeiend uit de verwerking van persoonsgegevens.


Artikel 21. Inschakelen van subverwerkers

1. U verleent Webfactuur hierbij algemene toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen.
2. Op uw verzoek zal Webfactuur u zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.


Artikel 22. Beveiliging

1. Webfactuur spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
2. U stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Webfactuur ter beschikking, als u van mening bent dat Webfactuur een beveiligingsniveau heeft dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.


Artikel 23. Datalekken
1. In het geval van een (vermoedelijk) beveiligingslek en/of een datalek spant Webfactuur zich naar beste weten en kunnen in om u daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan u beoordeelt of de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen worden geïnformeerd. Webfactuur streeft ernaar om dit zo snel mogelijk zonder onredelijke vertraging bij u door te geven óf zo snel mogelijk nadat Webfactuur daarover door zijn sub-verwerkers is geïnformeerd.
2. U bent verantwoordelijk voor een (eventuele) melding van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens alsmede het documenteren van alle vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens in een register van datalekken.


Artikel 24. Rechten van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan Webfactuur, zal Webfactuur het verzoek doorsturen aan u en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. U handelt het verzoek vervolgens verder zelfstandig af.
2. Als blijkt dat u hulp nodig heeft van Webfactuur bij de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Webfactuur hieraan meewerken. Webfactuur mag hiervoor kosten in rekening brengen.


Artikel 25. Audit

1. Audits zijn slechts toegestaan wanneer Webfactuur hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Als er door Webfactuur toestemming is gegeven, zal Webfactuur aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen.
2. Een audit mag door een onderzoeksinstantie worden uitgevoerd, die naar het oordeel van Webfactuur neutraal en deskundig is.
3. De kosten van de audits zijn voor uw rekening.
4. Een exemplaar van het rapport van de onderzoeksinstantie zal door u aan Webfactuur worden verstrekt. De bevindingen uit de uitgevoerde audit worden in onderling overleg beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet doorgevoerd.