Privacyverklaring


Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De besloten vennootschap Webfactuur, gevestigd te (5708 HN) Helmond aan de Steenovenweg 5, vertegenwoordigd door L.J.C. van der Doelen en L. van der Donk hierna te noemen: Webfactuur.

Artikel 2. Persoonsgegevens
Webfactuur verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam;
▪ Geboortedatum;
▪ Adresgegevens;
▪ Emailadressen;
▪ Telefoonnummer;
▪ Inloggegevens;
▪ IBAN;
▪ Btw nummer;
▪ Domeinen;
▪ IP-adres.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
▪ Administratie van domein en mailgegevens;
▪ Administratie van klantgegevens;
▪ Verzenden van nieuwsbrief en/of updates van de gebruikte software/pakketten;
▪ Uitvoeren van onze dienstverlening;
▪ Opstellen van een offerte.


Webfactuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
Toestemming: indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Webfactuur, vraagt Webfactuur altijd eerst om uw toestemming. Zo blijft u op de hoogte van updates van onze software, aanbiedingen, acties en ons nieuws. De in het kader hiervan verstrekte gegevens worden dan gebruikt om deze nieuwsbrief te versturen. U kunt deze toestemming te allen tijde in trekken. Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de link die is opgenomen in de nieuwsbrief.


Uitvoering overeenkomst: Webfactuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die partijen in het kader van de dienstverlening met elkaar afsluiten. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om de diensten van Webfactuur af te nemen.

Gerechtvaardigd belang: Tot slot kunt u op de website van Webfactuur uw persoonsgegevens achter laten, zodat Webfactuur contact kan opnemen om een afspraak in te plannen, om uw vragen te beantwoorden of om een prijsopgave te doen. Het belang van Webfactuur is om u van dienst te kunnen zijn. U bepaalt zelf of u uw persoonsgegevens hiervoor wil achterlaten. Mocht u bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kunt u dit aangeven via info@webfactuur.nl. In de gevallen waarin er geen sprake is van een van bovenstaande grondslagen, is Webfactuur verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 4. Bewaartermijn
Webfactuur zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Webfactuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Dit betekent dat Webfactuur uw persoonsgegevens zo snel mogelijk zal verwijderen wanneer u uw toestemming voor een verwerking intrekt. Webfactuur neemt te allen tijde dataminimalisatie in acht. Daarnaast is Webfactuur op grond van de wet- en regelgeving vereist om na het einde van de dienstrelatie tussen Webfactuur en u de gegevens minimaal zeven jaar te bewaren.

Artikel 5. Delen met derden
Webfactuur verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: Naam bedrijf, e-mailadres, Administratieve gegevens van contactpersoon, geregistreerde overige mailadressen, domeinen. Deze worden in ieder geval doorgegeven aan Danego BV omdat dit nodig is voor hosting van  websites en beheer van email adressen. Met Danego BV is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

  • Cookieleveranciers (zie de lijst bij artikel 8 welke dit zijn)

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Webfactuur jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Als je wilt weten wat Google doet met jouw gegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring

 
Artikel 6. Beveiliging
Webfactuur neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Webfactuur. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kun je een e-mail naar Webfactuur sturen via info@webfactuur.nl. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Cookies
Webfactuur gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het optimaal laten werken van de website. Wij bieden cookies aan die gemaakte keuzes op de website bewaren voor een volgend bezoek. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Daarnaast plaatsen wij ook cookies van Google Ads waardoor je mogelijk gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt of een aanbieding van ons wanneer je gebruik maakt van de diensten die Google aanbiedt. 

In- en uitschakelen van cookies
In uw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Artikel 9. Wijzigingen
Webfactuur kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.